مطابق بخشنامه شماره 62815/10 مورخه 4/10/1398 و برابر با ماده 4 محل تامین بودجه، بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله از نویسنده مسئول مقاله بصورت زیر دریافت و در کد حسابداری درآمدهای غیر شهریه ای به شماره حساب 0110992839000 به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی واریز و تصویر فیش واریزی به نام آن مجله در فرمت jpg  همراه مقاله بارگزاری شود.

 مبلغ   1/500/000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان دریافت ارسال مقاله

 مبلغ   3/500/000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان پذیرش مقاله

شماره جاری: دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-313 

1. تحلیلِ «تناقض‌نمای معرفت حسی» در فلسفه ارسطو

صفحه 7-28

کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


5. تحلیل شبکه ای انگاره

صفحه 101-127

عبداله صلواتی؛ حوریه شجاعی باغینی


7. نهشتن، به مثابه یک متدولوژی (بستر-نهاد) جدید

صفحه 157-185

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی