پژوهشهای معرفت شناختی (AADAB) - اصول اخلاقی انتشار مقاله