فرایند پذیرش مقالات

مقالات دریافتی نخست در کمیته تخصصی بررسی میشوند و چنانچه:

1- در راستای رویکرد مجله یعنی در حوزه اپیستمولوزی (=معرفت شناسی) بوده و

2- اصیل و روشمند باشند

برای داوران ارسال خواهند شد. درصورت کسب نمره قبولی از داوران و انجام اصلاحات مکفی در نوبت چاپ قرار میگیرند.