پژوهشهای معرفت شناختی (AADAB) - فرایند پذیرش مقالات