اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد اکوان

فلسفه غرب دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mo_akvan2007yahoo.com
0000-0002-3866-5708

سردبیر

دکتر مهدی نجفی افرا

فلسفه و حکمت اسلامی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mah.najafiafraiauctb.ac.ir
0000-0002-6103-7531

مدیر داخلی

دکتر عزیزالله افشار کرمانی

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a.afsharkermaniiauctb.ac.ir
0000-0003-2690-4369

مدیر اجرایی

نادر قلیزاده

فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a.hekmat90yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عین‌اله خادمی

استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی

e_khademiyahoo.com

صمد دیلمقانی موحد

استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه خوارزمی تهران

a.hekmat90yahoo.com

سیدصدرالدین طاهری

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

عزیزالله افشار کرمانی

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

k.afshar.agmail.com
0000-0003-2690-4369

محمد اکوان

دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mo_akvan2007yahoo.com
0000-0002-3866-5708

اعلاء تورانی

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهراء دانشگاه الزهراء

toranalzahra.ac.ir

انشاءالله رحمتی

استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

n.sophia1388gmail.com

مرتضی شجاری

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز

mortezashajarigmail.com

سیدمصطفی شهرآیینی

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز

m_shahraeenyahoo.com
0000-0003-2315-7628

موسی ملایری

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

malayeri50yahoo.com

مهدی نجفی‌افرا

استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mhnjaf2002yahoo.ca
0000-0002-6103-7531

موسی اکرمی

فلسفه علم استاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/m-akrami/fa
musa.akramigmail.com

جلال پیکانی

فلسفه دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

jpaykaniyahoo.com