راهنمای نویسندگان

نوع مقالات مورد پذیرش

این مجله فقط مقالات مربوط به حوزه معرفت شناسی را میپذیرد.

معرفت شناسی یکی از شاخه های فلسفه و دانشی درجه دوم است که به مطالعه معرفت می پردازد. مهمترین مسائل معرفت شناسی عبارتند از:

ماهیت معرفت،

محدوده و پیشفرضهای آن،

مسأله توجیه،

منشأ و انواع معرفت،

و مسأله صدق.

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند. 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است (Open Access)

الگوی تدوین مقالات فصلنامه

1-       عنوان مقاله : گویا وبیانگر محتوای مقاله باشد .

2-       چکیده : حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه و مبیّن کلیت مقاله باشد .

3-       واژه های کلیدی : بین 3 تا 5 واژه – کاملاً مرتبط باعنوان مقاله باشد .

4-       مقدمه : شامل روش کار،پیشینه تحقیق و طرح مبانی نظری مساله ای که مقاله به منظور پاسخگویی به آن نوشته شده است .

5-       متن مقاله : فایل کل مقاله حداکثر شامل 7000 کلمه باشد. مقالات با حجم بیشتر بررسی نخواهد شد.

6-       ارجاعات درمتن مقاله و منابع به روش APA  می باشد

 در شیوه APA مشخصات مطلب نقل شده به صورت خلاصه «1- نام خانوادگی 2- ویرگول 3- سال انتشار4- دو نقطه یا حرف صاد 5- شماره صفحه» در پرانتز مقابل عبارت‌ها نوشته می‌شود و مشخصات جامع منبع شامل «1- نام خانوادگی 2- ویرگول 3- نام 4- سال انتشار (در پرانتز)  5-نام کتاب یا مقاله [Bold] شده 6- احتمالاً مترجم یا محقق یا مصحح 7- شهر محل چاپ 8- انتشارات و شماره چاپ 9- در صورت مقاله بودن صفحات ابتدا و انتهای آن» بر اساس حروف الفبا در انتهای نوشتار آورده می شود. برای مثال در متن (فرهنگی، 1373 ص 21) آورده می‌شود و در انتهای کتاب یا مقاله «فرهنگی، علی‌اکبر (1373) ارتباطات انسانی، جلد اول ، تهران، انتشارات تهران تایمز ،چاپ اول» نوشته می‌شود.

حالتهای گوناگون استناد در متن


1- اگر استناد از نقل قول مستقیم باشد و در ضمن نامی از صاحب اثر در متن برده نشود از؛ ابتدا نام خانوادگی پدید آورنده، سپس سال انتشار و در نهایت صفحه اثر استفاده می‌شود. (فرهنگی، 1373، ص21)


2- در صورتی که اثر دارای دو نویسنده باشد همانند مورد قبلی، هر دو آنها در پرانتز آورده می‌شود (کیا و سعیدیان، 1384، ص93) در صورتی که بیش از دو نفر باشند در اولین استناد اسامی تمامی نویسندگان آورده می‌شود (ویندال، اولسون و سیگنایزر، 1379، ص354) اما در استنادات بعدی فقط نام یک نویسنده آورده می‌شود و بجای مابقی از واژه دیگران یا همکاران استفاده می‌گردد. (ویندال و دیگران، 1379، ص354)


3- اگر نام پدید آورنده در متن آورده شده باشد دیگر لزومی به ذکر نام پدید آورنده اثر در پرانتز نیست. برای مثال؛ فرهنگی معتقد است: ارتباط یعنی تفهیم و تفاهم) 1373، ص43
4- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غیر مستقیم از یک فصل کتابی باشد همچون موارد پیشین بوده، مضاف بر اینکه بعد از سال انتشار بلافاصله حرف «ف» به معنای فصل به همراه شماره آن فصل آورده می‌شود. برای مثال؛ در تعریف ارتباط می توان آن را تفهیم و تفاهم نیز نامید. (فرهنگی، 1373، ف4)


5- اگر نویسنده‌ای در یک سال چندین اثر داشته باشد است و از همه آنها نیز استفاده شده باشد، آنها را به ترتیب الفبا و با حروف کوچک انگلیسی پس از سال انتشار، متمایز می‌کنند. در مثال قبل (فرهنگی، ۱۳۷۳a ، ص43) نشان دهنده اولین اثر فرهنگی در سال 1373 است [البته اینگونه موارد بیشتر در ارتباط با ارجاع به مقالات پیش می‌آید


6- نقل قول‌های که مربوط به صاحب اثر نباشد به چند شیوه نقل قول نویسی می شوند.
اول اینکه نام و نام خانوادگی صاحب نقل قول اصلی در متن ذکر می شود. مثال : آلبرت مهرابیان معتقد است از کل یک ارتباط میان فردی 93 درصد آن جنبه ارتباط غیر کلامی دارد. (فرهنگی،۱۳۷۳ b، ص 86)
دوم اینکه نام صاحب اثر  اصلی در متن نیاید. مثال: 93 درصد از ارتباط انسانی غیر کلامی است. (مهرابیان به نقل از فرهنگی، ۱۳۷۳ b، ص 86)


7- «برای استناد به مصاحبه‌ای که با فرد مشخصی انجام شده، نامه‌های دریافتی، گفتگوی تلفنی، یا هر ارتباط شخصی دیگر، نام و نام خانوادگی فرد در متن ذکر و در انتهای جمله، داخل پرانتز، عبارت «ارتباط شخصی» و پس از آن تاریخ ارتباط درج می‌شود. لازم به ذکر است چون ارتباط شخصی قابل بازیابی مجدد نیستند در فهرست مآخذ ظاهر نمی‌شوند. مثال؛ احمد امینی نیز معتقد است که استفاده از شیوه‌نامه انجمن روانشناسی امریکا، بدون طی دوره آموزشی خاص آن، برای بسیاری از دانشجویان دشوار است. (ارتباط شخصی، 12 فروردین 1382)«( حری و شاه بداغی، 1385، ص153)


8- «در صورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای نام خانوادگی اولین پدید آورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می شوند. مثال: شعر حجم تا امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرز و بوم را به مانیفیست خود علاقه‌مند سازد. (احراری، 1382؛ پرید، یوسفی 1383)( حری و شاه بداغی، 1385، ص153)

ماخذ نویسی در انتهای متن
   ماخذ نویسی کتاب‌ها در انتهای مطالب به صورت الفبایی نام خانوادگی صاحب آثار تنظیم می شود.

1- نام خانوادگی پدید آورنده (ویرگول، یک فاصله)

2- نام کوچک [در صورت وجود پدیدآورندگان بیشتر؛ نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار به شکل مقلوب (یک فاصله) 

3-سال انتشار (داخل پرانتز)

4- عنوان اثر (ایتالیک یا بُلد، نقطه، فاصله)

5- عنوان مترجم یا محقق یا مصحح(ویرگول، فاصله)

6- شماره جلد (ویرگول، فاصله)

7- محل نشر (ویرگول، فاصله)

8- انتشارات (حری و شاه بداغی، 1385، صص154 الی 162)


   ماخذ نویسی مقالات نیز همانند کتاب بوده و تنها تفاوت اندکی دارد.

1- نام خانوادگی پدید آورنده (ویرگول، یک فاصله)

2- نام کوچک [در صورت وجود پدیدآورندگان بیشتر؛ نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار به شکل مقلوب (یک فاصله)

3- سال انتشار (داخل پرانتز)

4- عنوان اثر (به شکل ساده، نقطه، فاصله)

5- عنوان مترجم (ویرگول، فاصله)

6- عنوان نشریه به شکل بُلد (ویرگول، فاصله)

7- دوره [در صورت وجود شماره (داخل پرانتز) شماره] (ویرگول، فاصله)

8- صفحه شمار (حری و شاه بداغی، 1385، ص174)


   اگر تعداد آثار استفاده شده یک نویسنده در طول سال بیشتر از یک عدد باشد،آنها را با حروف الفبا کوچک انگلیسی و بعد از نام خانوادگی و نام متمایز می کنند. البته برای تسریع در نگارش در مواقع تکرار نام صاحب آثار از خط تیره بلند [ یک سانتیمتر] استفاده می‌شود .موارد ذیل گویای مطلب خواهند بود.
مثال
فرهنگی، علی اکبر(1373a)ارتباطات انسانی، جلد اول ، انتشارات تهران تایمز ،چاپ اول
------(1373b)افکار عمومی در روابط عمومی ،فصلنامه هنر هشتم (صص70-82)،سال اول ،شماره دوم، شماره مسلسل 6 پاییز
_____(1375)مدیریت افکار عمومی، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی "رسانه"(صص 53-62)،سال ششم ،شماره 3 ،شماره مسلسل 18
کهن گوئل( 1363) تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، جلد اول ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم
هولستی .ا ل. آر(1373) تحلیل محتوا در علوم انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ اول
تذکر: کتاب، مقالات و اخبار از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند و فقط شماره صفحات مقالات در ارجاع ذکر می‌شود.

ارجاع اینترنتی:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله». نام وب سایت]یا عنوان نشریه الترونیکی، جلد شماره(سال)[: صفحه/ پاراگراف. آدرس اینترنتی.

ارجاع به کتاب در حالت عمومی :

 

 

7- عنوان مقاله : به زبان انگلیسی

8- چکیده مقاله : باید دقیقاً ترجمه ی چکیده ی فارسی به زبان انگلیسی درحداکثر 150 کلمه باشد .

9- واژه های کلیدی : باید دقیقاً ترجمه واژه های کلیدی فارسی به زبان انگلیسی باشد .

* مقالاتی که به زبان انگلیسی ، عربی یا .... تهیه می گردند ، باید درصفحه آخر مقاله چکیده ای به فارسی داشته باشند .

* درصورت تکرار منبع  بدون فاصله ، ازواژه ی « همو» برای پرهیز ازتکرار نام نویسنده ،«همان » برای عدم تکرار نام نویسنده وکتاب به همراه شماره جلد وصفحه ، داخل پرانتز استفاده میشود .

اختصارات :

ج                 جلد                       س                  سال

ش               شمسی               بی تا                بدون تاریخ

ق                قمری                      د                  درگذشت

م                 میلادی                   نک                 نگاه کنید به

ص               صفحه                     قس               مقایسه کنید با

شم             شماره                   همانجا            جلد وصفحه پیشین

 

قابل توجه مولفان محترم

 

مطابق بخشنامه شماره 62815/10 مورخه 4/10/1398 و برابر با ماده 4 محل تامین بودجه، بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله از نویسنده مسئول مقاله بصورت زیر دریافت و در کد حسابداری درآمدهای غیر شهریه ای به شماره حساب 0110992839000 به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی واریز و تصویر فیش واریزی به نام آن مجله در فرمت jpg  همراه مقاله بارگزاری شود.

 

مبلغ   1/500/000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان دریافت ارسال مقاله

 

مبلغ   3/500/000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان پذیرش مقاله