اهداف و چشم انداز

1-    ارائه یافته های پژوهشی اساتید، دانشجویان در حوزه مسائل معرفت وشناخت.

2-    ایجاد زمینه جهت تبادل افکار میان اساتید و دانشجویان.

3-    نقد و بررسی اندیشه های معرفت شناختی  جهت ارتقاء تفکر فلسفی معاصر.