درباره نشریه

 

1- مجله دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی از طرف گروه فلسفه و حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر می شود.

2- این مجله از سال 91 تا 92 با عنوان فصلنامه آفاق حکمت منتشر می شد و از سال 93 به بعد با عنوان  پژوهشهای معرفت شناختی ادامه فعالیت داد و از شماره 7 به بعد دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.

3- صاحب امتیاز این مجله دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی است.

4- مدیرمسئول مجله آقای دکترمحمد اکوان و سردبیر آقای دکتر موسی ملایری و مدیر داخلی مجله آقای دکتر عزیز الله افشارکرمانی است.

 

5- این دو فصلنامه با استناد به مجوز جلسه کمیسیون مورخ 29/7/1394 به شماره نامه 3/18/159040/ بررسی نشریّات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) ، از شماره بهار و تابستان 93 تا دارای درجه علمی ـ پژوهشی می باشد.

6- این دو فصلنامه با استناد به مجوز جلسه مورخ 26/1/ 1392 هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبه هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخه 30/8/1390 منتشر  می شود.