دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، دی 1397، صفحه 7-176 
2. روش در علم منطق هگل

صفحه 31-43

حسین مافی مقدم؛ علی مرادخانی