دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، فروردین 1397، صفحه 7-195 
2. ایمان گروی اعتدالی ابن حزم، طریق تحصیل باورهای دینی

صفحه 25-58

محمدرضا مرادی؛ علی رضا جلالی؛ قربان علمی؛ محمدحسین مهدوی نژاد


6. چیستی تعبیر «فلسفه استعلایی» کانت و شمول آن

صفحه 145-169

حبیب‌الله کاظم‌خانی؛ مسعود امید؛ جلال پیکانی