دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، دی 1396، صفحه 7-185