دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، اسفند 1400 
معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم‌السلام و توجیه معرفت‌شناختی آن

صفحه 125-144

محمدحسین مهدوی نژاد؛ مسعود فکری؛ محمدحسین امامی جو