دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 7-313 
1. تحلیلِ «تناقض‌نمای معرفت حسی» در فلسفه ارسطو

صفحه 7-28

کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


5. تحلیل شبکه ای انگاره

صفحه 101-127

عبداله صلواتی؛ حوریه شجاعی باغینی


7. نهشتن، به مثابه یک متدولوژی (بستر-نهاد) جدید

صفحه 157-185

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی