دوره و شماره: دوره 8، شماره 18 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-247 
3. توجیه ساختاری به مثابه دستاورد درون گروی آئودی

صفحه 45-63

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی


5. عیار منطق سهروردی

صفحه 85-101

علی اصغر جعفری ولنی


7. تعلیق مفهوم شناخت، برای زمینه‌سازیِ یک متدولوژی جدید

صفحه 119-139

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی