دوره و شماره: دوره 8، شماره 17 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-208 
3. بررسی نظریه ی اتکای اولیات بر علم حضوری، بر مبنای دیدگاه های ملاصدرا

صفحه 47-63

میثم عزیزیان مصلح؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


4. شهیدصدر و عقل گرایی

صفحه 65-81

عماد طیبی؛ محمدمهدی مشکاتی