دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-150 
1. خیال خلّاق از نظر ابن‌سینا

صفحه 7-24

مهدی نجفی افرا؛ فاطمه مرتجی


4. مبناگرایی حداکثری ملاصدرا و توجیه معرفت

صفحه 67-95

باقر گرگین؛ نجف یزدانی؛ علی نصر آیادی


5. هندسه معرفت دینی فخرالدین رازی

صفحه 97-121

ابراهیم نوری؛ مرتضی عرفانی؛ محمود صیدی