دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-144