دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393 
2. نظریه مطابقت و اشکالات وارد بر آن

صفحه 37-52

فاطمه سادات هاشمی؛ سلیمان حبیبی؛ امیرعباس علیزمانی