دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393