دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-142 
7. فلسفه تربیت بدنی با رویکرد اسلامی

صفحه 121-142

باقر گرگین؛ عبدالحسین خسرو پناه