دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-164