دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-164 
1. حکمت مشرقی ابن سینا و حکمت اشراقی سهروردی

صفحه 15-40

انشاء الله رحمتی؛ فاطمه سنقر کلایه


3. ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی

صفحه 65-94

حامده خادم جهرمی؛ محمد سعیدی مهر