نهشتن، به مثابه یک متدولوژی (بستر-نهاد) جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان، گروه معماری، کرمان، ایران.

2 گروه معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

3 گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ادیان و تمدن ها، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

رویکرد شناختی (4E) در پیوند با منطق استدلالیِ اگزیستانسیالیسم، این امکان را فراهم می آورد تا با گذر از دوگانه-انگاری هایِ رایجِ متافیزیک، بتوان متدولوژیِ جدیدی خارج از رابطه شناختیِ سوژه-ابژه، طرح اندازی کرد. لزوم چنین طرح اندازی ای در ناکارآمدی متدولوژی های موجود، مخصوصا در راهبریِ پژوهش های بنیادی و هنر نهفته است (یعنی تز، در مفهوم حقیقیِ «نهادن»). در ابتدای مقاله، ترمینولوژیِ حوزه متدولوژی مشخص خواهد کرد که مفاهیم مرتبط با متدولوژی، همگی بر وضع و قرار، ابتناء دارند و نه شناسایی. اتیمولوژیِ واژه متدولوژی نیز مشخص می کند که ـلوژی و لوگوس با فرا-آوردن و ظهور، نسبت دارند و نه شناختِ امر موجود. در نهایت با جانشنیی مفهومِ بستر-نهاد، که معرفِ اقلیم و نهادن است، بجای متدولوژی، که به غلط، روش شناسی، معنا می شود و لاجرم با روش خلط می گردد، بستر-نهادِ جدید با نام «نهشتن» معرفی می گردد. در این بستر-نهاد، انسان به مثابه «نهشتا» و نه، شناسا یا مفسر، از طریقِ نهش، غیرِخود یا غیرِ پیکر را وضع می کند. این بستر-نهاد، صحت خود را از تَنِش (در-هم تنیدگی) با سایر چیزها بدست می آورد و نگاهی اتمیستیک به پدیده ها ندارد. بستر-نهادِ نهشتن، معرفت را امری ممکن، فرض نمی کند، بلکه با جانشینیِ مفهومِ «هِشته» با معرفت، اول، تمایزِ میان شناخت و هستی را محال می داند و دوم، نهش، را جایگزینِ مفهومِ مشاهده، می کند.

کلیدواژه‌ها


اسفندیاری، سیمین (1388) سوبژکتیویسم دکارت: نقطه عزیمت فلاسفه جدید، مجله حکمت و فلسفه، (ص‌ص 113-128)، شماره اول.
امامی سیگارودی عبدالحسن، صلصالی، مهوش و بصیری، هادی (1391) مقایسه پارادایم‌های مطالعات کمی و کیفی (قسمت دوم)، مجله پرستاری و مامایی جامع‌نگر (صص 60-54)، شماره 67
بلاکهام، هارولد جان (1393) شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز، چاپ نهم
جمادی، سیاوش (1392) زمینه و زمانه پدیدارشناسی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم
جینز، جولین (1393) منشأ آگاهی: در فروپاشی ذهن دو ساحتی، ترجمه سعید همایونی، تهران، نشر نی، چاپ سوم
حامدی، بی‌بی عفیفه (1394) شناخت‌شناسی از نگاه کانت و ملاصدرا، دومین کنگره بین‌المللی فرهنگ واندیشه دینی، قم، موسسه سفیران فرهنگی مبین
رورتی، ریچارد (1393) فلسفه و آیینه طبیعت، ترجمه مرتضی نوری، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم
زاگزبسکی، لیندا (1392) معرفت‌شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، تهران، نشر نی، چاپ اول
علیائی مقدم، مهدی (1389) معنای فراموش‌شده هشتن در فرهنگ‌ها، مجله فرهنگ‌نویسی (صص 57-33)، شماره 3
کانت، ایمانوئل (1370) تمهیدات، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
کرین، تیم و دیگران (1391) مسائل و نظریه‌های ادراک حسی در فلسفه معاصر، تهران، انتشارات حکمت. چاپ اول
کوکب، سعیده (1391) تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی ومسئله عینیت و حقیقت، نشریه فلسفه، (صص 86-69)، شماره 2
گئورگ گادامر، هانس (1392) آغاز فلسفه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات هرمس، چاپ پنجم
مرجوعی، علی (1397) معماری به مثابه ذهن بسیط، مجله باغ نظر، (صص 40-29)، شماره 64
هایدگر، مارتین (1389) هستی و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم
ـــ (1392) مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمه پرویز ضیاءشهابی، تهران، انتشارات مینوی خرد، چاپ اول
ـــ (1393) پرسش از تکنولوژی، در فلسفه تکنولوژی (صص 34-4) ترجمه شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم
Aho, Kevin (2014) Existentialism: An Introduction. Cambridge, Polity Press.
Bunge, Mario (1983) Treatise on Basic Philosophy: Volume 5: Epistemology & Methodology I, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company
Codinhoto, Ricardo (2013) Evidence and Design: An Investigation of the Use of Evidence in the Design of Healthcare Environment, PhD thesis, The University of Salford
Creswell JW. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th edn. London, SAGE Publications
Crotty, Michael (1998) The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process, London: SAGE Pablications
Dreyfus, Hubert L (1990) Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I, Cambridge, the MIT Press.
Guba, Egon G (1990) The Paradigm Dialog, Califirnia, SAGE Publications
Hegde, Dinesh S (2015) Essays on Research Methodology, New Delhi, Springer.
Groat, Linda and Wang, David (2013) Architectural Research Methods, 2 edn, New Jersey, Wiley
Jonker, Jan and Pennink, Bartjan (2010) The Essence of Research Methodology: AConcise Guide for Master and PhD Students in Management Science, London, Springer
Lincoln, Yvonna S and Guba, Egon G (2013) The Constructivist Credo, California, Left Coast Press
Lincoln, Yvonna S, Lynham, Susan A and Guba Eegon G (2005) Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, In: The SAGE Handbook of Qualitative Research, London, SAGE Publicaions
McGregor, S and Murnane, J (2010) Paradigm, Methodology and Method: Intellectual Integrity in Consumer Scholarship, Journal of International Journal of Consumer Studies (pp 419-427), volume 34
Mertens, Donna M (2010) Transformative Mixed Methods Research, Journal of Qualitative Inquiry (pp 469-474) volume 16
Munz, Peter (1993) Philosophical Darwinism: On the origin of knowledge by means of natural selection, London, Routledge.
Neuman, William L (2014) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th edn, Essex, Pearson Education Limited
Novikov, Alexander M, Dmitry A. Novikov (2013) Research Methodology: From Philosophy of Science to Research Design, Florida, CRC Press
Osborne, Catherine, Heracitus. 1997, In: From the Beginning to Plato, CC Tylor (Eds) (pp 80-116), London, Routledge