دیکانستراکشن و هرمنوتیک؛ چالش "فهم" و "دیگری" بانگاهی به مناظره دریدا و گادامردر پاریس (1981)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران شمال

چکیده

چکیده
بی‌تردید یکی از جنبش‌های مؤثر فکری در جهان امروز وادی هرمنوتیک است. این رویکرد از ابتدای شکل گیری اش تا به امروز به تبع ظهور متفکران گوناگون دچار تغییر در رهیافت‌ها شده ‌است. گادامر هوشمندترین و رادیکال ترین مدافع نحله ای از هرمنوتیک است که ازآن به هرمنوتیک فلسفی تعبیر می شود. درآن سو دریدا جریانی را در به چالش کشیدن متافیزیک حضور غرب نمایندگی می کند که به هرمنوتیک و مرکزیتِ فهمِ برآمده ازآن چندان اعتماد ندارد و روی خوش نشان نمی دهد. این مقاله با نگاهی گذرا به تاریخ هرمنوتیک، ضمن بررسی کلی پارادایم های اندیشگی دو متفکر در حوزه مورد بحث، با محور قرار دادن مناظرة معروف گادامر و دریدا در موسسه گوته پاریس، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی مهمترین چالش مستتر در این مناظره را واکاوی می نماید. سوال اصلی مقاله نیز در همین راستا طرح شده است: چالش میان"فهم" و "دیگری"، با توجه به این مناظره چگونه واکاوی می گردد؟ اینگونه خوانش با هدف گسترش رویکردهای خوانشی غیر متعارف می تواند همچون رهنمونی روش شناختی در دیگر ساحتهای معرفتی بکار آید.

کلیدواژه‌ها


پالمر، ریچارد .(1377). علم هرمنوتیک، ترجمه سعید حنایی کاشانی. تهران: هرمس.
خبازی کناری، مهدی .(1394). سیر تکوین ساختارزدایانة مفاهیم دریدا، تهران: حکایت قلم نوین.
دریدا، ژاک .(1395). نوشتار و تفاوت، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
همو .(1381). مواضع، ترجمه: پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
دویچر. پنلوپه .(1393). چگونه دریدا بخوانیم، ترجمه: مهدی پارسا و سید محمد جواد سیدی، تهران: رخدادنو.
رشیدیان، عبدالکریم .(1393). فرهنگ پسامدرن، تهران: نی.
زهاوی، دان .(1392). پدیدارشناسی هوسرل، ترجمه: مهدی صاحبکار و ایمان واقفی، تهران: کارگاه انتشارات روزبهان.
سلیمی، حسین .(1389). هرمنوتیک و شناخت روابط جهانی، تهران: رخدادنو.
سوسور، فردیناند .(1378). دوره زبان شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی، تهران: هرمس.
گروندن، ژان .(a1391). هرمنوتیک، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی.
گروندن، ژان .(b1391). درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی، ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: مینوی خرد.
لویناس،امانوئل .(1387). اخلاق نامتناهی، گفتگوهای امانوئل لویناس و فیلیپ نمو،ترجمه: مرادفرهادپور وصالح نجفی، تهران: فرهنگ صبا.
نجومیان، امیرعلی .(1385). مفهوم دیگری در اندیشه دریدا، دانشگاه شهید بهشتی.
نیچه و دیگران .(1393). هرمنوتیک مدرن، ترجمه: بابک احمدی و دیگران، چاپ دهم، تهران: مرکز.
Derrida, Jaques .(1987). Letter to a Japanese Friend. In Derrida And Difference. Edits by David Wood & Robert Bernasconi. England: Northwestern University Press.
Gadamer, Hans Georg .(1989). Truth and Metod, trance by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshal, Newyork.
Gadamer, Hans Georg .(1976). Philosophical Hermeneutics, trance by David E. Linge . USA, Barkeley University Press.

Guillemette, L. Cossette, J .(2006). Deconstruction and Hermeneutic.

Swartz, C. Cilliers,P .(2006). Dialogue Disrupted,Chicago,university of Stellenboush.
Wolfreys, Julian .(2004). Critical Keywords hn Literary and Cultural Theory, Houndsmills: Palgrave.