هویت فردی و مسئله ذهن- بدن از نظر ارسطو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه غرب، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مسئله ذهن- بدن یکی از موضوعات پیچیده فلسفی است که به نظر متفکران، در صورت ارائه پاسخ کافی به این پرسش، بسیاری از موضوعات پیچیده و دشوار فلسفی حل خواهد شد و بشر به علم جامعی در باب ماهیت انسان دست خواهد یافت. علاوه بر مسائل وجودشناختی و علّی که در ذیل مسئله ذهن- بدن مطرح است، این مسئله از جنبه ذهنی با پرسش‌های مهمی نظیر چیستی هویت شخصی و ارتباط آن با بدن و مغز روبرو است. ناتوانی نظریات موجود در تبیین رابطه ویژگی‌های ذهنی و ویژگی‌های فیزیکی باعث شد برخی موضوع بازگشت به تفسیر ارسطویی از ذهن یا نفس به عنوان صورت بدن را مطرح کنند. علی‌رغم انتقادات فراوانی که به نظریه ارسطو شده، نحوه مواجهه وی با مسئله ذهن- بدن به گونه‌ای است که در پاسخگویی به مسائل چیستی پدیده‌های ذهنی و حالات فیزیکی وتبیین نحوه تعامل بدن و ذهن موفق‌تر از دیگر نظریات است. همچنین نظریات وی حاوی نقاط قوت فراوانی در حل مسئله هویت فردی است.

کلیدواژه‌ها


ارسطو.(1366). درباره­ نفس، ترجمه علیمراد داودی، چاپ دوم، تهران: حکمت.
همو.(1389). اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ سوم، تهران: طرح نو.
همو.(1389). فیزیک، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ سوم، تهران: طرح­ نو.
همو.(1389). مابعدالطبیعه، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ سوم، تهران: طرح­ نو.
استیس، والتر ترنس.(1385). تاریخ انتقادی فلسفه یونان، ترجمه یوسف شاقول، چاپ اول، قم: دانشگاه مفید.
اکریل،جی.ال.(1380). ارسطوی فیلسوف، ترجمه علی­رضا آزادی، چاپ اول، تهران: حکمت.
داودی، علیمراد.(1389). عقل در حکمت مشاء(از ارسطو تا ابن­سینا چاپ دوم، تهران: حکمت.
مسلین، کیت .(1391). درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مگی، بریان .(1377). فلاسفه بزرگ، آشنایی با فلسفه غرب، ترجمه عزت­الله فولادوند، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
نوسباوم، مارتا .(1389). ارسطو، ترجمه عزت­الله فولادوند، چاپ چهارم، تهران: طرح­نو.
 
Aristotle, METAPHYSICS (Metaphysica). translated by.W.D.Ross,in: GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD,(Vol.7). (ed) Adler, Mortimer. J, United States of America: Encyclopedia Britannica .(2007). pp499-626
Aristotle, ON THE SOUL (De anima),translated by J.A.Smith, in: GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD(Vol.7), (ed) Adler, Mortimer. J, United States of America: Encyclopedia Britannica. .(2007). pp631-668
Aristotle, POLITICS (Politia), translated by Benjamin Joweet: GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD (Vol.8), (ed) Adler, Mortimer. J, United States of America: Encyclopedia Britannica, pp445-548
Aristotle, POSTERIOR ANALYTICS (Analytica Posterira), translated by G. R. G. Mure in:GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD(Vol.7), (ed) Adler, Mortimer. J, United States of America: Encyclopedia Britannica. (2007).pp97-137
Aristotle, TOPICS (Topica), translated by W. A. Pickard-Cambridge, in:GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD(Vol.7), (ed) Adler, Mortimer. J, United States of America: Encyclopedia Britannica.(2007). p143- 223
Aristotle, PHYSICS (Physica), translated by R.P.Hardie and R.K.Gaye, ,in: GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD(Vol.8), (ed) Adler, Mortimer. J, United States of America: Encyclopedia Britannica,pp259-355
Bunnin, N., & Yu, J. (2008). The Blackwell dictionary of Western philosophy. John
Wiley & Sons. Gregorić, P. (2014). Aristotle’s Philosophy of Mind. Oxford Bibliographies in Classics.
Olson, Eric T. "Personal identity". Science Fiction and Philosophy-From Time Travel to Superintelligence .(2016).: 69-90.
 
Robinson, Howard, "Dualism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/dualism/>.
Sorabji, Richard, "Body and soul in Aristotle". Philosophy49.187 (1974): 63-89
T. P., & Kiernan, T. E. (1962). Aristotle Dictionary, New York: Philosophical Library