شناخت شناسی زیبایی از منظر پراگماتیسم در تقابل با زیباشناسی تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه هنر/الهیات/علوم و تحقیقات/تهران/ایران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

چکیده
زیباشناسی، تلقی معرفت شناختی از زیبایی است و زیباشناسی پراگماتیستی را می توان نوعی از انواع زیباشناسی دانست که به عنوان یک معرفت درجه دوم از پایگاه شناخت فلسفی و با روشی پراگماتیستی به هنر و زیبایی می پردازد و درباره ویژگی های آن بحث می کند.از آن جا که مکتب پراگماتیسم در واکنش به فلسفه تحلیلی نضج گرفت،زیباشناسی پراگماتیستی هم در مقابل زیباشناسی تحلیلی معنا می یابد.کارگردگرایی،تجربه گرایی،وحدت انگاری،نسبیت بافتاری از ویژگی های خاص مکتب پراگماتیسم است که شاخه های مختلف پراگماتیسم در آن مشترک اند و زیباشناسی پراگماتیستی نیز با بهره گیری از همین ویژگی ها،در مقابل زیباشناسی تحلیلی شناخته و عرضه می شود.این مقاله تلاش می کند به یاری ریچارد شوسترمن و بر اساس تقابل اساسی پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی، راه را به سمت کشف ویژگی های زیباشناسی پراگماتیستی بگشاید.و ضمن این کار، تلاش کند تا از میان فیلسوفان پراگماتیست مورد بحث،فیلسوفی که موفق ترین پرداخت معرفت شناختی را در این باب داشته است را به عنوان زیباشناس، در این حوزه معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


پانتم، هیلاری.(1395). پراگماتیسم: پرسشی گشوده.ترجمه محمد اصغری، تهران: انتشارات ققنوس.
جیمز، ویلیام.(1391).پراگماتیسم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
دیویی، جان.(1391). هنر به مثابه تجربه. ترجمه مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس.
دامت، مایکل.(1391). خاستگاه‌های فلسفه تحلیلی. ترجمه عبدالله نیک سیرت، تهران: انتشارات حکمت.
رورتی، ریچارد.(1393) . فلسفه و امید اجتماعی. ترجمه عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری، تهران: نشرنی.
همو.(1383). «هایدگر و کوندرا و دیکنز». ترجمه هاله لاجوردی، مجله ارغنون فصلنامه فلسفی،ادبی،فرهنگی، شماره1، بهار.
رامین، علی.(1395) .فلسفه تحلیلی هنر. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
گلاک، هانس یوهان.(1393). پیدایش فلسفه تحلیلی. ترجمه دکترعبدالرزاق حسامی‌فر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
واینر، فیلیپ.(1385) .«پراگماتیسم»، فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها: مطالعاتی درباره گزیده‌ای از اندیشه‌های اساسی. تهران: انشارات سعاد.
 
Gaut,Berys.)2001(.Pragmatism,The Routledge Companion to Aesthetics,Press Of Aesthetics.Edited By Jerrold Levinson,New York.Oxford, University.
Engel,pascal).1987.(continental insularity:contemporary French analytical philosophy",royal institute of philosophy lectures 21,ed. Phillips,Cambridge.
Shusterman,Richard).2000.(pragmatistaesthetics:living beauty,rethinking art,new York,rowman & littlefield.
Dewey,John).1971(.Experience.and.Nature,Chicago,Open.Court Publishing Company.