وجه هرمنوتیک زبان در اندیشه هایدگر و امکان گذار از طرح سوبژکتویستی شناخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فلسفه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هایدگر از جمله فیلسوفانی است که در فلسفة خود بیش‌ترین کوشش‌ها را در جهت گذار از طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم به انجام رسانده است. او مساعی خود در باب این مسئله را از وجوه گوناگونی ‌پی‌گیری کرده است. این مقاله اما به طور خاص درصدد است تا چگونگی گذار هایدگر از سوبژکتیویسم را از منظر «زبان» و در اندیشة متقدم و متأخر او بررسی کند. از همین‌رو، نخست مؤلفه‌های اصلی طرح سوبژکتیویستی شناخت را بررسی و تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به کمک بصیرت‌هایی که هایدگر در آثار خود در مورد زبان به دست داده است، هم‌چون در نظر گرفتن زبان به عنوان یک اگزیستنسیال برای دازاین، بازتعریف مفاهیمی چون حقیقت به‌مثابه ناپوشیدگی و لوگوس به‌مثابه گفتار، و هم‌چنین تاکید بر نسبت میان زبان و وجود که به نحو تاریخی تعین می‌یابد، می‌کوشیم مدعای خود را موجه سازیم. مدعا آن است که طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم که شناخت را صرفاً بر اساس فعالیت محض سوبژکتیویته تبیین می‌کند و از وجه هرمنوتیک زبان و نقش آن در گشایش، انکشاف و شناخت‌پذیر کردن موجودات غفلت می‌ورزد نمی‌تواند تصویری درست از نحوة دسترسی انسان به جهان به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


اینوود، مایکل.(1395). روزنه‌ای به اندیشه‌ی مارتین هیدگر، ترجمة ا.ع. حیدری، تهران: نشر علمی
گروندن، ژان.(1393).‌ هرمنوتیک، ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی
لوکنر، آندرئاس.(1394). درآمدی به وجود و زمان، ترجمة ا.ع. حیدری، تهران: نشر علمی
هیدگر، مارتین. (1390). سرآغاز کار هنری، ترجمة پ. ضیاءشهابی، تهران: نشر هرمس
Audi, Robert .(1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press.
Dreyfus, Hubert L. (1990). Being-in-the-world, Cambridge: MIT University press.
Gadamer, Hans G.(2004). Truth and Method. Second ed. Trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. N.Y: Continuum.
Heidegger, Martin. (1985). History of the concept of time, translated by Theodore Kiesiel, Indiana University Press.
Heidegger, Martin. (2000). Introduction to metaphysics, translated by Gregory Fried and Richard Polt, Yale University Press.
Heidegger, Martin .(1993). Letter on Humanism & the question concerning technology, translated by F. A Capuzzi and J. Glenn Gray, in D. F. Krell (ed.): Basic Writings revised and expanded edition, London: Routledge, 1993, pp. 217–65 & 307-342.
Heidegger, Martin .(1971). on the way to Language, Translated by Peter D. Hertz, New York: Harper & Row.
Heidegger, Martin .(1996). Being and Time, Translated by Joan Stambaugh, Albany: State University of New York Press.
Heidegger, Martin .(1982). the basic problem of phenomenology, translated by A. hofstatder, Indiana University Press.
Kockelmans, Joseph J. (1972). On Heidegger and language. North Western university press.
Lafont, Cristina. (2000). Heidegger, language and world disclosure, Translated by Graham Harman, Cambridge University Press.
Mulhall, Stephen .(1996). Heidegger and being and time, London and New York: Routledge .
Rorty, Richard. (1993). Wittgenstein, Heidegger, and the reification of language, In Guignon, Charles B, The Cambridge Companion to Heidegger, New York: Cambridge University Press, P 337-57.