تحلیل و نقد مبانی معرفت شناختی فوتوریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهرانشمال

2 هیات علمی گروه فلسفه غرب تهران شمال. علاقه مندی کانت دکارت پدیدار شناسی اگزیستانس

چکیده

فوتوریسم یکی از مهمترین جنبشهای هنری اوایل قرن بیستم در ایتالیا است که ریشه در فلسفه دارد و بر سیاست اثرگذار می‌شود. هدف از این مقاله شناخت، تحلیل و نقد مبانی معرفت شناختیِ جنبش فوتوریسم است. اندیشه نیچه بیشترین تاثیر را بر فوتوریسم داشت. نگرش آری‌گویانه نیچه به زندگی از طریق ارجی که او بر ارزش-های رویکرد دیونوسوسی می‌نهد و نقد وی از اخلاق فضیلت محور بر اساس نظریه اراده معطوف به قدرت، وفق استنباط فوتوریستها مطالعه و بررسی شده است. رویکرد سیاسی به اندیشه نیچه در جنبش فوتوریسم به اوج میرسد.در نتیجه پژوهش مشخص می‌شود که برخی از مفاهیم کلیدی فلسفه نیچه مورد تفسیر و تعبیر خاصی قرار گرفته اند و به گونه ای خوانش شده‌اند که نظام حکومتی فاشیسم و سیستمهای حکومتی اقتدارگرای مشابه را توجیه کنند. هنر فوتوریسم در جهت تهییج توده‌ها و ستایش جنگ پیش رفت و یکی از عوامل ایجاد جنگ، خشونت و اِعمال استبداد شد و مهر تاییدی بود بر حکومت فاشیسم.

کلیدواژه‌ها


آرانی، حمیدرضا محبوبی.(1392). نیچه و رویکرد دیونوسوسی به زندگی و مرگ، حکمت و فلسفه، سال نهم، پاییز شماره 3 صفحه 61-82
ابراهیم، محسن.(1376). ادبیات و نویسندگان ایتالیا، تهران: فکر روز.
استرن، ج.پ.(1373). نیچه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.
بوکولا، ساندرو.(1387)، هنر مدرنیسم، ترجمه رویین پاکباز، احمدرضا تقاء، هلیا دارابی، فرخ فولادوند، کامبیز موسوی، فیروزه مهاجر. تهران: فرهنگ معاصر.
بیزر، فردریک.(1391)، هگل، ترجمه سید مسعود حسینی، تهران: ققنوس.
پاسمور، کوین.(1388). فاشیسم، ترجمه علی معظمی جهرمی، تهران: ماهی.
پینکارد، تری.(1394). فلسفه­ی آلمانی، ترجمه ندا قطرویی، تهران: ققنوس.
جکسن، روی.(1390). خودآموز نیچه، ترجمه شاهین صولتی، تهران: جاودان خرد.
کاپلستون، فردریک چارلز.(1388). تاریخ فلسفه، جلد 9، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کهون، لارنس.(1381). از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستار فارسی، عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
گاردنر، هلن.(1365). هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: آگاه
مارکوزه، هربرت.(1392). خرد و انقلاب، تهران: ثالث.
نقیب­زاده، میر عبدالحسین.(1387). نگاهی به نگرش­های فلسفی سده بیستم، تهران: طهوری
نیچه، فریدریش ویلهلم.(1352). چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، تهران: آگه.
هی وود، اندرو.(1386). درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی: از لیبرالیسم تا بنیادگرایی دینی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: وزارت امور خارجه.
یاسپرس، کارل.(1394). نیچه، درآمدی به فهم فلسفه ورزی او، ترجمه سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
 
Benjamin, Walter.(1968).The Work of Art in the Age of Mechanical   Reproduction. In Illuminations: Essays and Reflectionsedited by Hannah Arendt. New York: Schoken Books, pp. 217-252.
Bowler, Anne.(1991).Politics as Art: Italian Futurism and Fascism. Theory and Society20:6: pp. 763-794.
Heidegger, Martin.(1991).Nietzche. Volume 1: The Will to Power as Art. Translated by David Farrell Krell. San Francisco: Harper.
Nietzsche, F.w. 1885.(1969).Thus Spoke Zarathustra. trans. R.J. Hollingdale, Harmondsworth: Penguin
Nietzsche, F.w. 1872.(1993).The Birth of Tragedy. trans. Shaun Whiteside, Harmondsworth: Penguin
Nietzsche, F.w. 1886.(1990).Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future. trans. R.J. Hollingdale, Harmondsworth: Penguin
Nietzsche, F.w. 1900.(1968).The Will to Power. trans. Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale, New York: Vintage
Nietzsche, F.w.(1954).Twilight of Idols. Translated by ,Walter Kaufman, Newyork:Viking press,
Spinks, Lee.(2003). FREIEDRICH NIETZSCHE, New York: Routledge.
<http://www.manifesto of futurist painters.htm