تعلیق مفهوم شناخت، برای زمینه‌سازیِ یک متدولوژی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،گروه معماری، شهر اصفهان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه معماری، شهر اصفهان، ایران.

3 گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ادیان و تمدن ها، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه معماری،شهر اصفهان، ایران.

چکیده

بداهتِ شناخت، نزد انسان، نه تنها مانعی در پرسش از آن نیست، بلکه نشان از اهمیت این پرسشگری دارد. متدولوژی بعنوانِ سازمانِ شناخت، برای پذیرش عضو جدیدی در خانواده، نیازمندِ پارادایمی جدید است. اینکه چرا پارادایمی جدید ضروری است، ریشه در ماهیت برون ایستاییِ انسان دارد. و همین ویژگی بنیادیِ است که زمینه سازِ اپوخه شناخت، قرار میگیرد. در این پژوهش با گزینش اگزیستانسیالیسم، بعنوانِ لگینِ لوگوسِ پژوهش، و با مبنا قراردادن رویکردشناختی (4E)، نقطه اشتراک آنها یعنی در-جهان-بودن، مبنای ورود به بحث قرار می گیرد، و سه شاخه دیگرِ رویکرد شناختی (4E)، برای فائق آمدن بر شکاف تبیینی ای که در توضیح چراییِ در-بودن، هست، استفاده می شود. برای اثبات اینکه ادراک، تصویری واقعی از جهان در اختیار ما قرار نمی دهد، و چون هر داده و استدلالی هرچند انتزاعی، نهایتا باید برمبنایی استعاری-تنی، ادراک شود، از ادراک، در شرایطِ خاص، مثل تتراکروماکی، حس-آمیزی و جانشینیِ حسی، و همچنین تصویرِ جهان، نزد سایر موجودات زنده، بهره گرفته شده است. نهایتا با این استدلال که رابطه میان پیکر (انسان) و غیرِپیکر (جهان) نه برمبنای شناخت، بلکه برمبنایِ وضع و نهشِ غیرِخود استوار است، شناخت، در تعلیق قرار می گیرد، تا راه برای تبیین یک متدولوژیِ غیرشناختی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


پالاسما، یوهانی.(1395). دست متفکر: حکمت وجودِ متجسد در معماری، ترجمه علی‌ اکبری، تهران: پرهام نقش.
جینز، جولین.(1393). منشأ آگاهی: در فروپاشی ذهن دو ساحتی، ترجمه سعید همایونی، تهران: نشر نی.
کرین، تیم.(1391). مسئله ادراک حسی، درمسائل و نظریه‌های ادراک حسی در فلسفه معاصر، ترجمه یاسر پوراسماعیل، تهران: انتشارات حکمت.
لیکاف، جورج.(1395). قلمرو تازه علوم شناختی: آنچه مقوله‌ها درباره ذهن فاش می‌کنند، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران، انتشارات آگاه.
لیکاف، جورج و مارک جانسون.(1394). فلسفه جسمانی: ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشه غرب، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران: انتشارات آگاه.
لیکاف، جورج و مارک جانسون.(1395).استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم، ترجمه هاجر آقاابراهیمی، تهران: نشر علم.
هایدگر، مارتین.(1389). هستی و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران:، انتشارات ققنوس.
هایدگر، مارتین.(1392). مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمه پرویز ضیاءشهابی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
Clark, Andy.(2008). Supersizing the Mind: Embodiment, Action and Cognitive Extension, Oxford, Oxford University Press.
Damasio, Antonio.(2010). Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, New York, Pantheon Books.
Donald, Merlin.(1991). Origins of the Moden Mind, Cambridge, Harvard University Press.
Dreyfus, Hubert L.(1990). Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I, Cambridge, the MIT Press.
Eagleman, David.(2011). Incognito: the Secret Lives of the Brain, New York, Pantheon Books.
Heidegger, Martin.(1996). Being and time: a translation of sein und zeit, New York, State University of New York Press.
Hoffman, Donald D; Manish Singh; Chetan Prakash.(2015). The Interface Theory of Perception, Psychonomic Bulletin & Review, No. 22 pp1480–1506.
Hutto, Daniel D, Erik Myin.(2013). Radicalizing Enactivism: Basic Mainds without Content, Cambridge, The MIT Press.
Menary, Richard.(2010). The Extended Mind, Cambridge, the MIT Press.
Menary, Richard.(2006).Radical Enactivism, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company.
Merleau-Ponty, Maurice.(2004). The World of Perception, London: Routledge.
Munz, Peter.(1993). Philosophical Darwinism: On the origin of knowledge by means of natural selection, London, Routledge.
Novikov, Alexander M, Dmitry A. Novikov.(2013). Research Methodology: From Philosophy of Science to Research Design, Florida, CRC Press.
Ramachandran, Vilayanur S; Edward M. Hubbard.(2001). Synaesthesia—a Window into Perception, Thought and Language, Journal of Consciousness Studies, No. 12 pp. 3–34.
Ramachandran, V. S. (2007). 3 clues to understanding your brain. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_on_your_mind
Shapiro, Lawrence A.(2014). The Routledge Handbook of Embodied Cognition, New York, Routledge Press.
Shapiro, Lawrence A.(2011). Embodied Cognition, New York, Routledge Press.
Stewart, John; Olivier Gapenne; Ezequiel A. Di Paolo. (2014). Enaction: Toward a New Paradigm for Cognitive Science, Cambridge, The MIT Press.
Thompson, Evan.(2010). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind, Cambridge, Harvard University Press.
Varela, Francisco; Evan Thompson; Eleanor Rosch.(1993). the Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge, The MIT Press.
Wilson, R. A., & Foglia, L.(2017). Embodied Cognition. Retrieved from The Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/embodied-cognition/