توجیه ساختاری به مثابه دستاورد درون گروی آئودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران مدرِّس حق التدریس/دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشجوی دکتری / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

4 استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

تحلیل سه جزئی متعارف درباره معرفت، معرفت را «باورِ صادقِ موجه» می‌داند و ضابطه ی معرفت را تحقق سه شرط باور، صدق، و توجیه معرفی می‌کند. در این میان شرط توجیه بیش از دو شرط دیگر محل بحث بوده است. معرفت شناسان عموماً توجیه را در دو قسم توجیه باوری و توجیه وضعیتی پیگیری می کنند. لیکن آئودی، توجیه را چهار قسم می داند؛ توجیه باوری، توجیه وضعیتی، توجیه گزاره ای و توجیه ساختاری. توجیه ساختاری نوآوری و حاصل دیدگاه درون‌گروانه ی آئودی به توجیه است. درون-گروی و برون‌گروی دو دیدگاه رقیب در تبیین معرفت و توجیه هستند. آئودی در توجیه قائل به درون-گروی مبتنی بر دسترسی اقلّی است و توجیه ساختاری ثمره ی دیدگاه خاص وی به توجیه است. با عنایت به اینکه، یکی از انتقادات مهم برون‌گروان به درون‌گروی، نامتعیّن و ذهنی دانستن آن است، پیامد نوآوری آئودی، صورت بندی و تعیّن توجیه در رویکرد درون گروانه به عنوان یک فرآیند از ابتدا تا رسیدن به توجیه باوریِ مورد نیاز برای معرفت، و در نتیجه تقویت دیدگاه درون گروی به توجیه در مقابل برون گروی است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


ابن سینا، حسین بن عبدالله.(1371). المباحثات، تصحیح محسن بیدارفر، قم: بیدار.
افلاطون.(1395). دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
ایراندوست، محمدحسین، شالوده تشکیک وجود در آرای ابن‏سینا با تأکید بر متن المباحثات، حکمت اسلامی، سال دوم، شماره 4، زمستان1394، ص 126-143.
آئودی، رابرت.(1394). معرفت شناسی، ترجمه علی اکبر احمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
پریچارد، دانکن.(1393). چیستی معرفت، ترجمه یاسر خوشنویس، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
پویمن، لوئیس پی.(1387). معرفت شناسی(مقدمه ای بر نظریه شناخت)، ترجمه رضا محمدزاده، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
زاگزبسکی، لیندا.(1393). معرفت شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
ساکت اُف، امیرحسین.(1367). «تشکیک»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 15، تهران، مرکز دائرة المعارف اسلامی.
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (ملاصدرا).(1981). الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیة، ج 1، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ص. علی آبادی... و دیگران.(1394).  فلسفه ی تحلیلی(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
فارابی، محمد بن محمد.(1367). المنطقیات، تحقیق محمدتقی دانش پژوه. قم: کتابخانه آیت االله نجفی مرعشی.
فیومرتون، ریچارد.(1393). معرفت شناسی، ترجمه جلال پیکانی، چاپ دوم، تهران:انتشارات حکمت.
کاپلستون، چارلز فردریک.(1388). تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، جاد یکم، یونان و روم، چاپ هشتم، تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
کرد فیروزجائی، یارعلی. ماهیت معرفت در نظر افلاطون، معرفت، سال پانزدهم، شماره دوم، اردیبهشت1385.
کشفی، عبدالرسول، تعریف سه جزئی معرفت و شرط چهارم، پژوهشنامه فلسفه دین، شماره1، بهار و تابستان1383، ص 9-28.
کشفی، عبدالرسول، دسته بندی نظریه های توجیه، نامه حکمت، شماره8، پائیز و زمستان1385، ص 65-86.
لرر، کیث.(1397). نظریه معرفت، ترجمه و تحقیق و نقد مهدی عبداللهی، تهران: مؤسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 
Alston, William P.(2005)" Internalism & Externalism in Epistemology " in The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, New York: Routledge.
Audi, Robert.(2011) Epistemology; A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge (Third Edition); Cambridge and New York.
Audi, Robert.(1988). Belief, Justification and Knowledge; Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
Audi, Robert.(1993). The Structure of Justification; Cambridge and New York.
Copleston, Charles.(1993). Fredrick, A History of Philosophy (Volume I: Greece and Rome), New York: Doubleday.
Craig, Edward, Edition.(1998). Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York: Routledge.
Goldman, Alvin. I.(1967). "A Causal Theory of Knowing" in The Journal of Philosophy, Vol. 64, No. 12. (Jun. 22, 1967), pp. 357-372.
Goldman, Alvin. I.(2009). "Internalism, Externalism, and the Architecture of Justification" in The Journal of Philosophy, Vol. 0, No
Heineman, Robert.(1997). "The Theaethetus and The Sophist" in Routledge History of Philosophy (Volume I: From the Beginning to Plato), London and New York: Routledge.
Moser, Paul. K.(1999). "Epistemology" in The Cambridge Dictionary of Philosophy (Second Edition); Cambridge and New York.
Plato.(1997). Theaetetus in: Complete Works, edited, with introduction and notes, by john m. cooper, associate editor d. s. Hutchinson, hackett publishing company indianapolis/cambridge.
Williamson, Timothy.(2007)."On Being Justified in One’s Head" in Rationality and the Good, Critical Essays on the Ethics and Epistemology of Robert Audi, Oxford University Press.