نزاع درباره«هنجار»، در معرفت شناسی طبیعی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کواین سعی دارد  مسائل غیر علمی ای که به شکل سنتی در معرفت شناسی مطرح بودند، از معرفت شناسی طبیعی شده خود حذف کند، و معرفت­شناسی را به مثابه علم؛ یا به تعبیری به مثابه فصلی از روانشناسی تجربی مطرح کند. ییگوان کیم در انتقاد به کواین، مدعی است رویکرد کواین مستلزم حذف هرگونه عنصر هنجاری از معرفت شناسی است و از آنجا که -بر اساس استدلال کیم- خود مفاهیم «معرفت»  و «باور» مفاهیم هنجاری هستند، در نتیجه نه معرفت و نه باور، نمی توانند موضوع معرفت شناسی طبیعی شده کواین باشند. در اینجا نشان می­دهیم، عنصر هنجاری، به دو معنا در فلسفه کواین قابل دفاع است، ولی قبول عنصر هنجاری، ظاهرا با دفاع کواین از اصل تحقیق­پذیری معنا، سازگار نیست. نهایتا سعی داریم این ناسازگاری  ظاهری را با تفسیری از اصل تحقیق پذیری کواین، از بین ببریم.

کلیدواژه‌ها


Canfield, John V.(2003). "The passage into language: Wittgenstein versus Quine" in: Wittgenstein and Quine, ed Robert L. Arrington & Hans-Johann Glock. Routledge.
Cozzo, Cesare.(2002). Does epistemological holism lead to meaning-holism? <w3.uniroma1.it/home/htopoi.pdf>
Fogelin, Robert.(2006). "Aspects of Quine's Naturalized Epistemology". The Cambridge Companion to Quine. edited by Roger Gibson, Cambridge Companions Online © Cambridge University Press. pp: 19 – 46
Hume, David.(1772). An Enquiry Concerning Human Understanding, Chapter on Cause and Effect,in: https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/en/hume.htm
Hylton, Peter.(2007). Quine, Routledge, New York
Kim, Jaegwon.(1988). "What is 'Naturalized Epistemology'?" Philosophical Perspectives, 2, Epistemology. pp. 381-405.
KlemensKappel.(2011)."Naturalistic Epistemology" in The Routledge Companion to Epistemology, Edited by Sven Bernecker and Duncan Pritchard, Routledge 2011. PP. 836-848
McLaughlin, Brian & Bennett, Karen.(2011). "Supervenience" in: Stanford Encyclopedia of Philosophy,< http://plato.stanford.edu/entries/supervenience/>
Orenstein, Alex.(2002). W.V. Quine. Princeton and Oxford, Princeton university press, 
Quine, W.V. (1998)."Quine's reply to Morton" in Philosophy of W. V. Quine, Lewis Edwin Hahn & Paul Arthur Schilpp, Open Court Publishing Company.
Quine, W.V. (1992). Pursuit of Truth, Harvard University Press.
Quine, W.V.(1969)."Epistemology Naturalized" in: Naturalizing epistemology, edited by Hilary Kornblith. 2nd ed. 1994 Massachusetts Institute of Technology. Pp.15-31.
Quine, W.V. (1960). Word and Object, MIT. 
StevenYalowitz,"AnomalousMonism",<http://plato.stanford.edu/entries                                                                                                                 /anomalous-monism/ >
Walker, Margaret Urban.(2000). "Naturalizing, Normativity, and Using What 'We' Know in Ethics"in: Canadian Journal of Philosophy, 30:sup1, 75-101
Wittgenstein, Ludwig.(1991). Philosophical Investigations, Anscombe, G.E.M., Basil Blackwell, reprint of English