شمول تئوری‏های بازنمودگرایی درباره حالات پدیداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‏ آموخته دکترای فلسفه ذهن – پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

این مقاله به دسته‏ای خاص از اشکالات علیه تئور‏های بازنمودگرایی درباره تجربیات پدیداری می‏پردازد. نویسنده در ابتدا توضیحی درباره تئوری‏های بازنمودگرایانه ارائه کرده و برخی تقسیم‏بندی‏ها از تئوری‏های مذکور در این مقاله را شرح داده است.
سپس یک دسته از اشکالات در مقابل تئوری‏های بازنمودگرایی که شمول و اطلاق این تئوری‏ها نسبت به تمامی حالات پدیداری را زیر سؤال می‏برد، بحث شده است تا توانایی تئوری‏های بازنمودگرایی در تبیین تمامی حالات پدیداری، ارزیابی شود. این بخش از مقاله، دو اشکال درباره خصیصه پدیداری احساسات بدنی و خصیصه پدیداری حالات التفاتی را به تفصیل، ذکر کرده که اشکال اوّل، دامنه فراوانی در ادبیات بحث دارد و اشکال دوّم نیز توسّط نویسنده مطرح شده است.
در انتها با بررسی پاسخ‏های بالفعل و بالقوّه طرفداران بازنمودگرایی، این جمع‏بندی به دست می آید که تئوری مذکور از پس اشکال مربوط به احساسات بدنی، بر می‏آیند. اما در مورد حالات التفاتی، این تئوری‏ها باید برخی تبیین‏های خاص برای پاسخ به اشکال، ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


1- Block, Ned, (2007), Consciousness, Function, and Representation, The MIT Press.
2- Byrne, Alex, (2001), “Intentionalism Defended”, The philosophical review, Vol. 101, No. 2, pp. 199-239.
3- Chalmers, David, (1995), The Conscious Mind, University of California, Santa Cruz.
4- --------------------, (2010), The character of consciousness, Oxford University Press.
5- Egan, Andy, (2006), “Appearance Properties?”NOUˆS, Vol. 40, No. 3, pp.495–521.
6- Kim, Jeagwon, (2010), Philosophy of Mind, 3nd ed. West View Press.
7- Kriegel, Uriah, (2002), “PANIC theory and the prospects for a representational theory of phenomenal consciousness”, Philosophical Psychology, Vol. 15, NO. 1, pp. 55-64.
8- Lycan, William, (2008), “Phenomenal Intentionalities”, American Philosophical Quarterly, Vol. 45, No. 3, pp. 233-252.
9- McGinn, Colin, (1997), The Character of Mind, 2nd ed. Oxford & New York: Oxford University Press.
10- Nagel, Thomas, (1974), "What is it like to be a bat?", The Philosophical Review, Vol. 83, No. 4., pp. 435-450.
11- Pitt, David, (2004),  “The Phenomenology of Cognition or What Is It Like to Think That P?”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXIX, No. 1, pp.1-36.
12- Seager, W. and Bourget, D. (2007), "Representationalism about Consciousness", in Velmans M. and Schneider, S. (eds.)  The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell Publishing Ltd, pp. 261-276.
13- Shoemaker, Sydney, (1994), “Phenomenal Character”, NOUS, Vol. 28, No.1, pp.21-38.
14- Siewert, Charles, (1998),  The Significance of Consciousness, Princeton University Press.
15- Tye, Michael, (1995), Ten Problem of Consciousness; A Representational Theory of Phenomenal Mind, The MIT Press.
16- ------------, (2000), Consciousness, Color and Content, The MIT Press.
17- ----------------, (2009), Consciousness Revisited; Materialism Without Phenomenal Concepts, The MIT Press.