پدیدارشناسی معناگرا با موردشناسی الهیات سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا

چکیده

یکی از مکاتب جدید فلسفی، مکتب پدیدارشناسی است. بر اساس دیدگاه محوری این مکتب، تنها فنومن یا پدیدارهای امور متعلق شناسایی هستند. در مقاله حاضر نسبت مکتب پدیدارشناسی با مقوله معناداری بررسی می ‌شود و بررسی خواهد شد که آیا با توجه به رویکردی که این مکتب نسبت به عالم و شناخت آن دارد، می‌‌توان برای عالم معناداری قائل شد؟ بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیکی که پدیدار‌شناسی را به تجربه دینی و در نهایت جنبه هرمنوتیکی آن بازمی‌گرداند، نمی‌‌توان معناداری را توجیه کرد اما با دیدگاه الهیات سیستماتیک ـ‌که به‌لحاظ قبول معنا، جزو پدیدارشناسی دینی و از رویکرد‌های دیگر در پدیدار‌شناسی شمرده می‌شود‌ـ می‌توان بحث معناداری را اثبات نمود.

کلیدواژه‌ها


پاپکین، ریچارد و آوروم استرول (1402ق) کلیات فلسفه، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی، تهران: حکمت.
پازوکی، شهرام (1374) «مقدمه‌ای در باب الهیات»، ارغنون، شماره 5 و6، ص10ـ1.
پاننبرگ، ولف هارت (1383) مقدمه‌ای بر الهیات سیستماتیک، ترجمه اعلی تورانی، تهران: الزهرا.
تورانی، اعلی (1389) خدا از دیدگاه صدرا و پل تیلیش، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-----. (1390) «معنای زندگی از منظر ملاصدرا و پل تیلیش»، خردنامه صدرا، شماره 66، ص38-27.
تیلیش، پل (1375) پویایی ایمان، ترجمه حسین نوروزی، تهران: حکمت.
-----. (1381) الهیات سیستماتیک، ترجمه حسین نوروزی، تهران: حکمت.
دهباشی، مهدی (1373) «پدیدارشناسی در فلسفه اسلامی (فلسفه تطبیقی)»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره129، ص110-88.
سخایی، مژگان (1383) «پدیدارشناسی دین»، حکمت سینوی، سال8، شماره 24 و25، ص108-79.
شاکری، محمدتقی (1393) حیث التفاتی و حقیقت علم درپدیدارشناسی هوسرل و فلسفه اسلامی، قم: بوستان کتاب.
شیرازی، صدرالدین محمد (1384) الأسفار الأربعه، ترجمه محمد خواجوی، تهران: مولی.
کانت، ایمانوئل (1367) تمهیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
محمدرضایی، محمد (1390) «آزادی و خودمختاری انسان از دیدگاه کانت و نقد و بررسی آن»، انسان‌پژوهی دینی، شماره 25، ص36-21.
وال، ژان و روژه ورنو (1372) نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.