بررسی نسبت میان سه تز از مقاله «دوجزم»کواین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه و منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 دکترای فلسفه از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

چکیده

مباحث این مقاله متمرکز بر مقاله «دو جزم تجربه‌گرایی» کواین است. ما «کل‌گرایی» کواین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کل‌گرایی او دو بعد دارد: کل‌گرایی معرفت‌شناختی و کل‌گرایی معنایی. تز سومی که مورد بررسی ما قرار می‌گیرد، عدم تمایز تحلیلی‌ـ‌ترکیبی است. فودور و لپور با دو تز «کل­گرایی معرفت‌شناختی» و «عدم تمایز تحلیلی‌ـ‌ترکیبی» مخالفتی ندارند اما مدعی هستند: الف) عدم تمایز تحلیلی‌ـ‌ترکیبی، مقدمه کل‌گرایی معرفت‌شناختی کواین است. ب) هرچند کل‌گرایی معرفت‌شناختی کواین مقدمه کل‌گرایی معنایی او دانسته می‌شود، ولی این استنتاج قابل دفاع نیست. 
از سوی دیگر اوکاشا و بکر نشان می‌دهند: الف) کل‌گرایی معرفت‌شناختی کواین مقدمه عدم تمایز تحلیلی‌ـ‌ترکیبی او است. ب) استنتاج کل‌گرایی معنایی از کل‌گرایی معرفت‌شناختی، قابل دفاع است.
ما در این مقاله اولاً، هر دو دعوی فودور و لپور را رد و از دعاوی اوکاشا و بکر حمایت می‌کنیم و ثانیاً،  یک ادعا را بر دعاوی اوکاشا و بکر می‌افزاییم، مبنی بر اینکه «عدم تمایز تحلیلی‌ـ‌ترکیبی و کل‌گرایی معنایی (که هر دو مبتنی بر کل‌گرایی معرفت‌شناختی هستند)، درواقع یک تز هستند».

کلیدواژه‌ها


Ayer, Alfred Jules (1952) Language, Truth and Logic, New York: Dover Publications.
Becker, K. (2001) “Understanding Quine’s famous statement”, Erkenntnis, 55: 73–84, Kluwer Academic Publishers.
Cozzo, Cesare (2002) Does Epistemological Holism Lead to Meaning-Holism?, http://philpapers.org/archive/COZDEH.pdf.
Creath, Richard (2011) “Logical Empiricism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/logical-empiricism.
De Rosa, Raffaella and Lepore, Ernest (2006) “Quine’s Meaning Holism”, The Cambridge Companion to Quine. Cambridge Unoversity Press.
Fodor, Jerry and Lepore, Ernest (1993) Holism, a Shopper’s Guide, Oxford and Cambridge: Blackwell,
Hylton, Peter (2007) Quine, New York: Routledge.
Markie, Peter (2008) “Rationalism vs. Empiricism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/rationalism-empiricism.
Okasha, S. (2000) “Holism about Meaning and about Evidence: in Defence of W.V.Quine”, Erkenntnis, 52: 39–61.
Orenstein, Alex (1998) “Quine, Wilard van Orman”, Rutledge Encyclopedia of Philosophy, edited by By Edward Craig, London: Routledge; https://www.rep.routledge.com/contributor/orenstein-alex.
Quine, W. V. (1962) “A Comment on Grunbaum’s Claim”, in S. G. Harding (ed.) Can Theories be Refuted?, Reidel, Dordrecht, Holland (1976).
-------. (1963) “Two Dogmas of Empiricism” in From a Logical Point of View, New York and Evanston: Harper and Row, pp.20-46.
Raatikainen, Panu (2003/ Fall) “Is Quine a verificationist?”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 41, Issue 3, pp.399-409;
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2041-6962.2003.tb00959.x/pdf.