بررسی دیدگاه معرفت‌شناختی کالینگ‌وود و دلالت‌های آن در برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

چکیده

مبانی معرفت‌شناختی در مطالعات برنامه درسی همواره میان صاحب‌نظران مورد بحث بوده است. در مقاله حاضر، دیدگاه معرفت‌شناختی کالینگ‌وود، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان قرن بیستم، مورد بررسی قرار گرفته است. از نکات مهم دیدگاه معرفت‌شناختی او می‌توان به «در هم تنیدگی تاریخ و فلسفه» اشاره کرد. با چنین پیش‌فرضی می‌توان برنامه درسی‌ای فعال‌تر را برای موضوعات درسی طراحی کرد، به‌طوری‌که دانش آموزان با دروس مختلف در بستر تاریخ مواجه شوند و اندیشه‌های مختلف را بازسازی کنند. روش تحقیقی که در این مقاله به‌کار گرفته شده، روش تحلیلی و استنتاجی است.

کلیدواژه‌ها


ادواردز،پل(1375) فلسفه تاریخ،ترجمه بهزاد سالکی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پمپا،لئون(1379)فلسفه تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: طرح نو.
زیباکلام مفرد،فاطمه(1378)سیر اندیشه فلسفی در غرب،تهران: دانشگاه تهران.
-----. (1382) فلسفه تاریخ،تهران: حفیظ.
شریعتمداری،علی(1378)اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: امیرکبیر.
Collingwood, R.G.(1924)Speculum Mentis, 1stedition, Oxford: Clarendon Press.
-------. (1938)The Principles of Art, 1stedition,Oxford:Clarendon Press.
-------. (1939) Autobiography, 1stedition,Oxford: Clarendon Press.
-------. (1940)An Essay on Metaphysics, Oxford:Clarendon Press.
-------. (1946)The Idea of History, 1stedition,Oxford:Clarendon Press.
Dray, W.H.(1957)Laws and Explanation in History, Oxford: Oxford University Press.
Felsher,J.(1995) “The Conflict in Collingwood’s Views on Religious Intolerance”, Collingwood Studies, (2):43-72.
Kelly, A.V.(1983)The Curriculum Theory and Practice,2ndedition,London:Harper and Row.
Rogers,P.J. (1972) “History”,inKeith, Dixon(ed.),Philosophy of Education and the Curriculum, 1stedition, Oxford:Pergamon Press.
Scheffler, Israel(1965)Conditions of Knowledge, 1st edition, Atlanta:Scott Foresman.
Warrington, Marnie(1996) “Collingwood and the Early Paul Hirst of Experience-Knowledge and Education”,The Journal of Curriculum Studies, 42(2):156-173.