ماهیت دانش از دیدگاه پل هرست و دلالت‌های آن بر انتخاب محتوای تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

انتخاب محتوای تعلیم و تربیت همواره در زمره مسائل مهم مورد بحث فیلسوفان و اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت بوده است. این مسئله امروزه با توجه به افزایش روزافزون دانش جایگاه ویژه‌ای پیدا نموده است و همواره این پرسش مطرح است که از میان فوج عظیم دانش‌های عصر حاضر کدام دانش‌ها برای ارائه در نهادهای تعلیم و تربیت اهمیت دارد. پل هرست یکی از فیلسوفان برجسته قرن بیستم در انگلستان و یکی از بنیان‌گذاران مکتب فلسفی و تربیتی لندن، نظریه «اشکال دانش» را در حوزه معرفت‌شناسی ارائه داد و این اشکال را به‌عنوان محتوای تعلیم و تربیت همگانی معرفی نمود. در این مقاله با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، نظریه «اشکال دانش» هرست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و اصول انتخاب محتوا مبتنی بر شکل‌گیری نظریه معرفت‌شناسی مذکور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها