تناسخ و مسخ در حکمت متعالیه

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی گروه الهیات دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سازگاری قول به استحاله تناسخ و اعتقاد به مسخ در حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفته است به این منظور ضمن تعریف و ذکر اقسام تناسخ، محذوراتی که موجب شده است فلاسفه حکمت متعالیه تناسخ را محال بدانند، جمع آوری شده است و سپس با توجه به آراء این حکما در مورد حقیقت و واقعیت مسخ، مشخص شده است که هیچ یک از آن محذورات در مسخ وجود ندارد و در نتیجه قول به استحاله تناسخ با اعتقاد به مسخ کاملا سازگار است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن مجید، با ترجمه استاد محی الدین مهدی الهی قمشه ای
 2. جبران، مسعود ، فرهنگ الفبایی الرائد، ج 2 ، ترجمه دکتر رضا اترابی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ دوم ،مشهد ، 1376ش.
 3. سبحانی،جعفر،الالهیات،ج4،المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم ریال 1413 ه.ق.
 4. سبزواری ، هادی بن محمد ، اسرار الحکم، انتشارات قدس ،چاپ دوم، قم ، 1383ش.
 5. شرح منظومه ، انتشارات علمیه اسلامیه تهران، 1367ش.
 6. صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم، الاسفار الاربعه ، ج9، انتشارات دارالاحیاء التراث العزلی، چاپ دوم ،بیروت ، 1335ش.
 7. الشواهد العربیه ، به کوشش مصطفی محقق داماد، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول ،تهران ، 1382ش.
 8. مبدا و معاد ، ترجمه احمد بن محمد الحسینی اردکانی ، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ،1362ش.
 9. طباطبایی ، محمد حسین ، المیزان ، ج1، ترجمه محمدباقر موسوی ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ نوزدهم ،قم،1383ش.
 10. فاخوری، حناوخلیل جر ، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ، ترجمه عبدالمحمد آیتی ، انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ چهارم، تهران ،1373ش.
 11. کلینی ، محمد بن یعقوب ، اصول کافی ، ترجمه محمدباقر کمره ای، ج5، انتشارات اسوه، چاپ اول،تهران،1370ش.
 12. مجلسی، محمدباقر،بحارالانوار ، ج 7 ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران،1377ش.