کانت ومعنای مابعدالطبیعه

نویسنده

ستادیارگروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

این نوشتار به دنبال آن است تا مجموعه معانی وکاربرد های واژه مابعدالطبیعه یا متافیزیک را ازنظر کانت مورد تحقیق قرار دهد و تعریف و توصیفی را که درمورد هریک ازآنها صورت گرفته است، بیان کند. یکی از بحث انگیزترین موضوعات فلسفه کانت، معنای مابعدالطبیعه است.با تامل درآثار کانت روشن می شود که به طور کلی کانت واژه مابعدالطبیعه یا متافیزیک را درسه حالت «مطلق» به صورت «مابعدالطبیعه» یا«متافیزیک»، وحالت«مضاف» مانند: مابعدالطبیعه اخلاق، مابعدالطبیعه حقوق، مابعدالطبیعه طبیعت، وحالتِ «وصفی» ازقبیل: شرح متافیزیکی، جزم گروی متافیزیکی، به کار برده است. از این میان تنها معنای نخست است که مورد نقد کانت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


1- Caygill, Harward, A Kant Dictionary, Oxford, Blackwell Publishers, 1995.
2- Kant Immanuel, Critique of Pure Reason, Translated by Norman Kemp smith, Macmillan,1967.
3-Kant, Immanuel, Prolegomena to Any future Metaphysices, London,Macmillan Publishing,1989. 
-کاپلستون،فردریک،تاریخ فلسفه،ج7،داریوش آشوذی،تهران،سروش،1367ش.
2- کانت، ایمانوئل، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، حمید عنایت و علی قیصری، تهران، خوارزمی، 1369ش.
3-کانت، ایمانوئل، تمهیدات، غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،1367ش.
4-کانت،ایمانوئل،دین درمحدوده عقل تنها، منوچهرصانعی دره بیدی،تهران،نقش ونگار،1381ش.
5-کانت، ایمانوئل، سنجش خرد ناب، میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران، امیرکبیر،1362ش.
6-کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، منوچهرصانعی دره بیدی، تهران، نقش ونگار، چاپ اول، 1380ش.
7- کانت، ایمانوئل، نقد قوه حکم، عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی، 1386ش.
8- کانت، ایمانوئل، مابعدالطبیعه اخلاق (فلسفه فضیلت)، منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران، نقش و نگار، 1380ش.