مسئله وجود از منظر شیخ اشراق

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سهروردی آنچه را در خارج تحقق دارد هویت می نامد. این هویت عین تشخص و فرد بودن است. ذهن پس از یافتن این امر خارجی آن را به دو مفهوم عقلانی وجود و ماهیت تحلیل می کند. سهروردی وجود و ماهیت و سایر مفاهیم فلسفی را انتزاعی عقلانی و یا اعتبار ذهن می داند. و معتقد است ، این مفاهیم فلسفی در جهان واقع هیچ گونه زیادت و مغایرتی با آن هویت ندارند. و همه مفاهیم فلسفی ابزارهای تحلیل عقلانی واقعیت اند و زیادت آن ها بر واقعیت خارجی موجب تسلسل در مفاهیم فلسفی می شود. بنابراین سهروردی به اصالت واقع یا اصالت هویت معتقد است . و ماهیت را هم همانند وجود اعتباری می داند.

کلیدواژه‌ها


1-   ابن کمونه ، عزالدوله سعد بن منصور ، شرح التلویحات اللوحیة و العرشیة ، ج سوم ، الالهیات ، تحقیق نجفقلی حبیبی ، میراث مکتوب ، تهران ، 1387 ش.
2-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، الواح عمادیه ، مجموعه مصنفات ، ج 4 ، تصحیح نجفقلی حبیبی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1380 ش.
3-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، پرتونامه ، مجموعه مصنفات ، ج 3 ، تصحیح سید حسین نصر ، پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1380 ش.
4-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، التلویحات اللوحیة و العرشیة ، تصحیح نجفقلی حبیبی ، موسسه حکمت و فلسفه ایران ، تهران ، 1388 ش.
5-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، حکمة الاشراق ، مجموعه مصنفات ، ج2 ، تصحیح هانری کربن ، پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1373 ش.
6-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، اللمحات ، مجموعه مصنفات ، ج4 ، تصحیح نجفقلی حبیبی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1373 ش.
7-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، کلمة التصوف ، مجموعه مصنفات ، ج 4 ، تصحیح نجفقلی حبیبی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1380ش.
8-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، المشارع و المطارحات ، مجموعه مصنفات ، ج2 ، تصحیح هانری کربن ، پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1373 ش.
9-   سهروردی ، شهاب الدین یحیی ، هیاکل النور ، تصحیح محمد کریمی ، نقطه ، تهران ، 1379 ش.
10-شهرزوری ، شمس الدین محمد ، الشجرة الالهیه فی علوم الحقایق الربانیة ، ج 3 ، تصحیح نجفقلی حبیبی ، میراث مکتوب ، تهران ، 1385 ش.
     11-شهرزوری ، شمس الدین محمد ، شرح حکمةالاشراق ، تصحیح حسین ضیایی ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران ، 1372ش.