فلسفه برای کودکان ، رشد تفکر سنجش گرانه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

این نوشتار برآن است تا رویکردی نوین در امر تعلیم و تربیت و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد . علی الخصوص آموزش تفکر سنجشگرانه به کودکان و نوجوانان که در گستره ی تعلیمات فلسفه برای کودکان قرار میگیرد. یکی از مباحث مهم در دنیای اندیشه ، ارتقاء سطح فکری آدمی است بنحوی که بتواند امور را به درستی تمیز دهد و درباره پدیده های پیرامونش به تفکر و اندیشه بنشیند و قادر باشد مسائل را تجزیه و تحلیل و در نهایت سنجش و بنحو احسن حل نماید. مقاله حاضر با ارائه توضیحی از مفاهیم تفکر منطقی و استدلالی در ابتدا به توضیح چرایی انتخاب "تفکر سنجشگرانه" درکنار واژه " تفکر انتقادی " پرداخته و به مؤلفه های آموزش تفکر سنجشگرانه اشاره میکند. بهره گیری ازاین اصول میتواند به برقراری کلاسی برای پرورش تفکر سنجشگرانه دانش آموزان کمک شایانی نماید و در نهایت منجر به رشد قدرت فکری کودکان و نوجوانان شود

کلیدواژه‌ها


1-    زایپس،جک،هنر قصه گویی خلاق،انتشارات رشد،تهران،1386 ش.
2-    سیف،علی اکبر،روانشناسی پرورشی نوین،نشر دوران،تهران،1388ش.
3-    سیف،سوسن  و همکاران،روانشناسی رشد،انتشارات سمت،تهران،1389ش.
4-    فیشر،رابرت،آموزش و تفکر،ترجمه فروغ کیان زاده،رسش،اهواز،1385 ش .
5-    همو،داستان هایی برای فکر کردن،ترجمه جلیل شاهری لنگرودی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،1386ش.
6-    کوکبی،مرتضی وحری،عباس ومکتبی فرد،لیلا،مقاله؛ بررسی مهارت های تفکر انتقادی در داستان های کودکان و نوجوانان، مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک،شماره دوم،1389 ش.
7-    لیپمن،متیو،لیزا کودکی درمدرسه،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،1389ش .
8-    مایرز،چت،آموزش تفکر انتقادی ترجمه خدایار ابیلی،انتشارات سمت،تهران،1386ش.
9-    مرعشی،سید منصور،مقاله؛آموزش فلسفه به کودکان؛پژوهشی در زمینه آموزش تفکر، مجله راهبرد هایی برای ارتقاء علوم انسانی در کشور،329-  301 .
10-ناجی،سعید،کودک فیلسوف لیلا،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،1389 ش.
11-واربرترن،نایجل،اندیشیدن فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشی،ترجمه محمد مهدی خسروانی ،شرکت انتشارات علمی فرهنگی،تهران،1388ش.
12-       Daniel,M-F , Auriac , Emmanuelle , Philosophy, Critical Thinking  for children ,Educational Philosophy and Theory , Vol.43 , No 5 ,pp.415-435, 2011
13-    Lipman,M,Critical Thinking—What Can It Be? Educational Leadership, 46:1, pp. 38–43,1988
14-    Lipman, M, Good Thinking, Inquiry: Critical Thinking Across Disciplines, 15, pp. 37–41,1995
15-    Lipman, M. Thinking in Education (2nd edn.) Cambridge, Cambridge University Press), 2003
16-    Lipman, M, Sharp, A. M. & Oscanyan, F. Philosophy in the Classroom,1980