ایمان ضد واقع گرایانه ی کیوپیت و نقد ان از منظر دیویس

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه دین دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دان کیوپیت یک مسیحی ضدواقع¬گراست. او خدای سنتی واقع¬گرایانه را قبول ندارد و می¬گوید زمانی مردم، خداوند را وجودی واقعی و عینی می¬پنداشتند که در یک جهان نامرئی وجود داشت ولی ما امروزه پی برده¬ایم که خداوند همان ارزش¬هایی است که برای ما مهم است، پس نباید به دنبال خدای عینی و متعین در جهان بگردیم. کیوپیت معتقد است که گزاره¬های دینی با عالم خارج ارتباطی ندارند ‏بلکه زبان دینی، زبانی است که احساسات و دیدگاه¬های اخلاقی ما را مشخص می¬کند. در مقابل این دیدگاه ضدواقع¬گرایانه، واقع¬گرایان اعتقاد دارند که گزاره¬های دینی نظیر خدا، فرشته، بهشت و جهنم در عالم خارج به طور مستقل وجود دارند. از جمله‏ی این افراد، استفن دیویس است که یک واقع¬گرا و منتقد سرسخت کیوپیت است. دیویس مدعی است که واقع¬گرایان به هیچ کدام از لوازمی که کیوپیت برمی¬شمرد، معتقد نیستند و در حقیقت از نظر او، کیوپیت واقع¬گرایان را به این امور متهم کرده است در حالی¬که واقع¬گرایان به این امور اعتقادی ندارند.

کلیدواژه‌ها