دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» اشراقی وتبیین لوازم زیبایی شناسانه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

نریمان خلیلی؛ انشااله رحمتی؛ محمد عارف