پژوهشهای معرفت شناختی (AADAB) - مقالات آماده انتشار