کلیدواژه‌ها = منطق مشاء
عیار منطق سهروردی

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 85-101

علی اصغر جعفری ولنی