کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تحلیل دو مسئله شناخت و مسئولیت در برابر خداوند و «دیگری»: مطالعه تطبیقی بین علامه طباطبایی و لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

حامده راستایی؛ احد فرامرز قراملکی


کارکردهای عقل اجتماعی از منظر علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 75-99

طیبه سنچولی نژاد؛ محمد اکوان


لوازم نظریه اعتباریات در حوزه حکمت مدنی و صلح جهانی

دوره 7، شماره 16، دی 1397، صفحه 45-70

روح الله مدامی؛ موسی ملایری


رویکرد علامه طباطبایی به مسئلة نسبیّت معرفت

دوره 6، شماره 14، دی 1396، صفحه 7-33

ابراهیم شیر علی نیا؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


بازخوانی نظریه علم دینی جوادی آملی در پرتو اندیشه علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 12، مهر 1395، صفحه 25-47

محمد رضا اسدی؛ سید سعید لواسانی


تحلیل انتقادی حقیقت گزاره های اخلاقی در پرتو تبیین افعال انسان

دوره 4، شماره 10، مهر 1394، صفحه 83-100

رضا کایدخورده؛ قاسمعلی کوچنانی