کلیدواژه‌ها = سهروردی
بررسی مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» اشراقی وتبیین لوازم زیبایی شناسانه آن

دوره 10، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 163-183

نریمان خلیلی؛ انشااله رحمتی؛ محمد عارف


عیار منطق سهروردی

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 85-101

علی اصغر جعفری ولنی


حکیم سبزواری و سازوارسازی دیدگاه سهروردی و صدرالمتألّهین در مسألۀ اِبصار

دوره 7، شماره 16، دی 1397، صفحه 151-176

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید