کلیدواژه‌ها = خدا
تحلیل دو مسئله شناخت و مسئولیت در برابر خداوند و «دیگری»: مطالعه تطبیقی بین علامه طباطبایی و لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

حامده راستایی؛ احد فرامرز قراملکی


بررسی ارزش معرفت‌شناختی خداشناسی فطری

دوره 10، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 145-162

سید جابر موسوی راد


امکان رویکردی تلفیقی در معناشناسی اوصاف الهی

دوره 9، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 81-97

قدرت الله قربانی


نقش خدا در نظام معرفت‌شناسی دکارت و اوگوستینوس

دوره 5، شماره 11، فروردین 1395، صفحه 95-118

سیدمصطفی شهرآیینی؛ مریم غازی


گفتمان عقل و دین در توصیف خدا در قرون وسطی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 80-99

محمد اکوان؛ مریم کاتوزی


پژوهشی تطبیقی درباره وحدت وجود از دیدگاه مولوی و اسپینوزا

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 91-119

مهناز صفائی هوادرق؛ علی اصغر حلبی