نویسنده = علی اصغر جعفری ولنی
سمرقندی حلقه مفقوده تاریخ منطق

دوره 9، شماره 20، بهمن 1399، صفحه 107-126

علی اصغر جعفری ولنی


عیار منطق سهروردی

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 85-101

علی اصغر جعفری ولنی


منطق به مثابه روش شناسی پژوهشهای فلسفی

دوره 7، شماره 15، فروردین 1397، صفحه 89-116

علی اصغر جعفری ولنی