نویسنده = عبداله صلواتی
درون‌گروی ناظر به توجیه و برون‌گروی ناظر به معرفت به مثابه دستاورد نگرش دوگانه‌انگار آئودی در معرفت‌شناسی

دوره 10، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 43-62

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی


تحلیل شبکه ای انگاره

دوره 10، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 101-127

عبداله صلواتی؛ حوریه شجاعی باغینی


توجیه ساختاری به مثابه دستاورد درون گروی آئودی

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 45-63

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی