نویسنده = عین الّله خادمی
درون‌گروی ناظر به توجیه و برون‌گروی ناظر به معرفت به مثابه دستاورد نگرش دوگانه‌انگار آئودی در معرفت‌شناسی

دوره 10، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 43-62

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی


توجیه ساختاری به مثابه دستاورد درون گروی آئودی

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 45-63

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی