مطابق بخشنامه شماره 62815/10 مورخه 4/10/1398 و برابر با ماده 4 محل تامین بودجه، بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله از نویسنده مسئول مقاله بصورت زیر دریافت و در کد حسابداری درآمدهای غیر شهریه ای به شماره حساب 0110992839000 به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی واریز و تصویر فیش واریزی به نام آن مجله در فرمت jpg  همراه مقاله بارگزاری شود.

 مبلغ   1/500/000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال) هنگامی که هیئت تحریریه مقاله را مناسب برای ارسال به داوران تشخیص داد، دریافت می شود.

 مبلغ   3/500/000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) پس از تایید مقاله از سوی داوران دریافت می شود. 

مقالات ارسالی حتما باید با فایل نتیجه مشابهت یابی همراه باشند، در غیر این صورت  به داوری ارسال نخواهند شد

مسئولیت صحت اطلاعات نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی، نام سازمان و مرتبه علمی برعهده نویسنده مسئول است، پس از انتشار هیچ گونه تغییری اعمال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 22، اسفند 1400 

معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم‌السلام و توجیه معرفت‌شناختی آن

صفحه 125-144

محمدحسین مهدوی نژاد؛ مسعود فکری؛ محمدحسین امامی جو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی