مطابق بخشنامه شماره 62815/10 مورخه 4/10/1398 و برابر با ماده 4 محل تامین بودجه، بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله از نویسنده مسئول مقاله بصورت زیر دریافت و در کد حسابداری درآمدهای غیر شهریه ای به شماره حساب 0110992839000 به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی واریز و تصویر فیش واریزی به نام آن مجله در فرمت jpg  همراه مقاله بارگزاری شود.

 مبلغ   1/500/000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان دریافت ارسال مقاله

 مبلغ   3/500/000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان پذیرش مقاله

شماره جاری: دوره 10، شماره 22، اسفند 1400 

7. معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم‌السلام و توجیه معرفت‌شناختی آن

صفحه 125-144

محمدحسین مهدوی نژاد؛ مسعود فکری؛ محمدحسین امامی جو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی