مطابق بخشنامه شماره 62815/10 مورخه 4/10/1398 و برابر با ماده 4 محل تامین بودجه، بخشی از هزینه های داوری و انتشار مقاله از نویسنده مسئول مقاله بصورت زیر دریافت و در کد حسابداری درآمدهای غیر شهریه ای به شماره حساب 0110992839000 به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی واریز و تصویر فیش واریزی به نام آن مجله در فرمت jpg  همراه مقاله بارگزاری شود.

 مبلغ   1/500/000 (یک میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان دریافت ارسال مقاله

 مبلغ   3/500/000 (سه میلیون و پانصد هزار ریال) در زمان پذیرش مقاله

شماره جاری: دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-231 

1. رابطه عشق با معرفت شهودی نزد افلوطین

صفحه 7-23

نرگس جاهد خانشیر؛ مهدی نجفی افرا؛ جمشید جلالی شیجانی


2. بررسی تطور دیدگاه ملاصدرا درباره نقش ماهیت از حیث معرفت شناسی

صفحه 25-44

فاطمه کوکرم؛ امیرحسین منصوری نوری؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


11. کوگیتوی دکارت و مسأله پیشفرض جوهر

صفحه 199-216

سید محمدمهدی موسوی؛ مرتضی قرائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2423-4982
شاپا الکترونیکی
2423-7442