شماره جاری: دوره 8، شماره 18 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-247 

3. توجیه ساختاری به مثابه دستاورد درون گروی آئودی

صفحه 45-63

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی


5. عیار منطق سهروردی

صفحه 85-101

علی اصغر جعفری ولنی


7. تعلیق مفهوم شناخت، برای زمینه‌سازیِ یک متدولوژی جدید

صفحه 119-139

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2423-4982
شاپا الکترونیکی
2423-7442