شماره جاری: دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-229 

11. سولیپسیسم نزد شوپنهاور و ویتگنشتاین متقدم

صفحه 195-212

مهران سینایی مقدم؛ محمد رعایت جهرمی


12. بررسی مبانی فضایل فکری با تاکید بر آراء لیندا زگزبسکی

صفحه 213-229

فرخنده دیسناد؛ سیدجلال هاشمی؛ سیدمنصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2423-4982
شاپا الکترونیکی
2423-7442